این طبقه برای دوره های الکترونیکی محض که در برنامه دروس رسمی قرار ندارند ایجاد شده است.