این زیرطبقه شامل دروس عمومی علوم تربیتی، دروس عمومی، تربیت بدنی و مشاوره و راهنمایی می باشد.