این طبقه برای دوره های ایجاد شده طی آموزش الکترونیکی فرهنگیادا ایجاد شده است.