در این دوره دانشجو-معلم شناخت خود را نسبت به زبان فارسی در حیطه های گوناگون افزایش می دهد. نیل به این هدف باعث می شود که  مهارت های زبانی را برای دریافت و انتقال اندیشه ها و افکار بشناسند و آگاهی لازم را نسبت به نقش زبان در یادگیری به دست آورند و بتوانند به دانش آموزان در کسب مهارت های زبانی و به کارگیری زبان در یادگیری سایر موضوعات درسی کمک نمایند.