این طبقه به منظور برگزاری آموزش های ضمن خدمت اساتید پردیس های دانشگاه فرهنگیان ایجاد شده است.