این طبقه برای ایجاد واسط های فرهنگی ستاد و پردیس های دانشگاه ایجاد شده است.