در این درس می خواهیم مفاهیمی از  رشته علوم تربیتی با گرایش دبستانی و پیش دبستانی را  که با ریاضیات در ارتباط است را مورد بررسی قرار دهیم.