در این درس دانشجویان عزیز

می بایست پس از مشاهده فایل هاب آموزشی

تکالیف زیر را انجام دهند:

1- تحلیل و نقد فیلم بحران پیری

2- تحلیل و نقد فیلم آموزش خانواده دکتر حبشی

3- 20 صفت مثبت و منفی خود را جداگانه بنویسد.

4- مدل پیشنهادی خود را به صورت گام به گام برای انتخاب صحیح همسر بیان کند.