در سال 1991

میلادی در شرکت سان میکرو سیستم متولد شد. این پروژه در ابتدا پروژه سبز نام داشت 

بود که در سال 92 ایجاد oak به عهده داشت. نتیجه کار بر این پروژه زبان James Gosling سرپرستی پروژه را

به معنای بلوط است و زمانی که جیمز از پنجره اتاق کارش به یک درخت بلوط نگاه می کرد، این نام را .oak شد

تصمیم گرفت نامی بهتر برای محصول خود برگزیند . بنابراین اف راد تیم پروژه Sun برگزید؛ اما پس از مدتی شرکت

سبز به یک کافی شاپ نزدیک شرکت رفتند، تا نامی دیگر برای این زبان انتخاب کنند . پس از نصف روز بحث و

Andy bechtolsheim و Arthur Van hoff ،James Gosling که مخفف نامهای ،JAVA بررسی

است به عنوان نام این زبان انتخاب شد . از آنجا که مراسم نامگذاری در کافی شاپ برگزار شده بود، یک فنجان قهوه

داغ به عنوان نماد جاوا در نظر گرفته شد.