این دوره برای آموزش پشتیبانی از فرهنگیادا برای کارشناسان هوشمند سازی طراحی شده بود و در حال حاضر به عنوان انجمن کارشناسان به کار می رود.