معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه فرهنگیان در پی آن است تا با هدف بهبود سلامت دانشجومعلمان رقابتی با
عنوان «ایده، سلامت، دانشجومعلم» برگزار نماید. این رقابت امکانی را فراهم می‌سازد تا از هر پردیس و مرکز افرادی که دارای ایده‌هایی خلاق در حوزه سلامت هستند با ارائه یک فیلم ویدئویی سه دقیقه‌ای، ایده‌‌ خلاقانه‌ای که قابلیت اجرایی دارد را برای بهبود سلامت در حوزه تربیت معلم ارائه نمایند.