دوره ای که در آن هستید برای آشنایی با امکانات و قسمت های  مختلف سامانه فرهنگیادا طراحی شده و می کوشد نحوه استفاده از سامانه را برای استادان تبیین کند