پژوهش در عمل

 راهنمای تغییر و تحول در کلاس درس و مدرسه - اقبال قاسمی پویا - روش تحقیق- 4فصل/264/سال1392

این کتاب  به منظور آشنا ساختن معلمان و دانشجو معلمان و همه کسانی که علاقه مند تغییر و تحول در کلاس درس ومدرسه هستند نوشته شده است .