این دوره در جهت تکمیل درس کارورزی 2 طراحی گردیده است و دانشجویان کارورز می توانند از این طریق در ارتباط بوده و جدیدترین اطلاعات را در ارتباط با کارورزی دریافت نمایند.