در این درس تعیین اهداف آموزشی، تهیه محتوای متناسب با اهداف، تنظیم ارزشیابی، تعیین روش های تدریس و راهبردهای یاددهی و یادگیری و طراحی تعاملی پیام و ...مورد بحث قرار می گیرد.