این دوره برای دانشجو معلمان کارشناسی آموزش ابتدایی طراحی گردیده است.