این دوره مناسب معلمان کم تجربه و  حتی با تجربه است که علاقه دارند تا کلاس مقیدی داشته باشند و بتوانند در مدیریت آن و موفقیت دانش آموزان نقش داشته باشند.