این درس در تکمیل بحث مبانی کامپیوتر درس آشنایی با کامپیوتر طراحی شده است