این درس برای ارئه مطالب و فعالیت های مربوط به کارورزی2 (3 و 4) گروه 210 تدارک دیده شده است.