این دوره تلفیقی جهت ارایه بخشهایی از درس اقدام پژوهی به شکل الکترونیکی به حدود 50 نفر ازدانشجویان رشته زبان انگلیسی پردیس شهید مفتح طراحی شده است و بخشی از برنامه رسمی درس طراحی و مطالعه مسایل یادگیری و آموزش ارایه شده در نیم سال دوم تحصیلی را در بر میگیرد.