این درس دو واحدی برای دانشجویان کارشناسی دبیری زیست شناسی در شرف فارغ التحصیلی و پس از گذراندن درس بافت شناسی ارائه می شود. در این درس پس از بررسی مراحل اصلی جنین زایی از گامتوژنز تا نورولاسیون و ارگانوژنز به بررسی مراحل جنینی در دوزیستان،پرندگان و پستانداران پرداخته می شود.