این دوره برای انجام تمرین های دوره نحوه یادگیری فرهنگیادا تشکیل گردیده است.