در این درس به آموزش نحووه ی کار با دانش آموزان و ایجاد محیط یادگیری توسط دانشجو می پردازیم