در این درس به بررسی سلول ها (پروکاریوت و یوکاریوت)، اجزا و عملکرد آن ها، همچنین ابزارها و روش های مطالعه سلول پرداخته می شود.