دیباچه :
وجود روابط انساني در محيط‌هاي آموزشي به‌ويژه مدارس، اشتياق و افزايش روحية مطلوب و مثبت كاركنان (معلمان) را به دنبال دارد. مدرسه‌ها كه مقاصد تعليم و تربيت را تعقيب مي‌كنند، مطلوب‌ترين محل براي بهره بردن از مفاهيم روابط انساني محسوب مي‌شوند و اهداف سازمان‌هاي آموزشي، با به‌كار گرفتن محتوا و مفاهيم روابط انساني آسان‌تر به دست مي‌آيد. رهبران و مديران آموزشي بايد به ارزش شخصيت هر فرد ايمان و اطمينان عميق داشته باشند، چرا كه اعتماد، اطمينان و احترام متقابل، از عناصر اصلي برقراري روابط انساني هستند.
موضوع روابط انساني بخش مهمي از مديريت آموزش و پرورش است. مديران آموزشي قبل از بحث دربارة روابط انساني، بايد واجد «شيوة تفكر اساسي» باشند. بايد به اين نكتة‌مهم معتقد باشندكه همة افراد با ارزش هستند و اين باور در رفتارشان متجلي شود. به عبارت ديگر، براي مدير مدرسه كافي نيست فقط در جلساتي كه پيش از آغاز سال تحصيلي تشكيل مي‌شود از اعتقادش نسبت به دانش‌آموزان، والدين و معلمان و رعايت مناسبات انساني مؤثر با آنان صحبت كند، بلكه هر روز بايد از طريق عمل و رفتار اين اعتقاد را نشان دهد. اين جريان سبب مي‌شود كه اين نوع نگرش‌ها به‌صورت عادتي مطلوب در كاركنان تبديل شود.