دیباچه:

کارورزی یکی از نقاط عطف دانشگاه فرهنگیان و فرآیند تربیت معلم شناخته میشود ؛ در این بین کارورزی 4 نقش مهمی را در بین کارورزی های یک دانشجو معلم ایفا میکند .

به گزارش باشگاه دانشجومعلمان ایران ؛ در ترم چهارم كارورزي انتظار مي رود دانشجو با تجربيات كسب شده، بتواند در نقش معلم به عنوان برنام ه ريزدرسي 1(مجري فعال) حاضر شده و ضمن تحليل برنامه درسي تجويزي، واحد يادگيري را براي پاسخ به نيازها/حل مسايل يادگيري دانش آموزان طراحي، توليد، اجرا و نتايج آن را در كسب شايستگي هاي پيش بيني شده دربرنامه درسي، مورد ارزيابي قرار دهد