دیباچه:

در آموزش حرفه ای ، سطح عالي مورد انتظار اين است كه يادگيرنده بتواند با دروني نمودن دانش كسب شد ه، آن را در قالب دانش كاربردی برای شناسايي، صورتبندی و حل مسائل، و ارائه خدمات اثر بخش در حوزه عمل تخصصي خود تجسم بخشد.حال انجام پروژه پایانی امکان به تصویر کشیدن «من حرفه ای » را به دانش آموخته تربیت معلم می دهد.

با توجه به ماهيت درس پروژه كه از نوع خودكاوی روايتي است و متکي بر مجموعه تجربيات كسب شده در طول دوره آموزشی و تجربیات پيشين دانشجو مي باشد، فرصت های يادگيری مبتني بر آموزش های ارائه شده در سرفصل درس پژوهش روايتي است و دانشجو بايد با تو جه به مجموعه تجربيات خود تجربيات دوره كارورزی و ساير تجربيات كسب شده در طول دورهنسبت به تنظيم طرح پژوهشي خودكاوی روايتي، شناسايي منابع اطلاعاتی، جمع آوریا طلاعات و تحليل و تفسير ا طلاعات، اعتبار يافته ها نسبت به ارائه گزارش خود در قالب طرح پژوهش روايتي از نوع خودكاوی روايتي اقدام نمايد. اين طرح زير نظر استاد راهنما اجرا و نتايج آن برای دفاع در جلسه پايان دوره آماده مي گردد.