با توجه به اینکه دانشجویان در اکثر دروس باید یک پروژه ی عملی به صورت یک تحقیق ارائه دهند اما با اصول و روش تحقیق آشنا نمی باشند. هدف این دوره آشنا ساختن دانشجویان با روش تحقیق می باشد